Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu Âm nhạc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Sự vận dụng hình thái kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Hữu Huân (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:57' 11-12-2009
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
Đoàn Hữu Huân_09-CĐCQ-VNH


Sự vận dụng học thuyết kinh tế - xã hội ở việt nam


Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội đã được C.Mác vận dụng vào phân tích xã hội tư bản, vạch ra các quy luật vân động, phát triển của xã hội đó và đã đi đến dự báo sự ra đời của hình thái kinh tế-xã hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã hình thành phát triển từ sau Cách mạng tháng mười Nga.
Vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể ở nước ta, Đảng ta khẳng định: “ Độc lập dân tộc và chu nghĩa xã hội không tách rời nhau”. Đó là quy luật phát triển của Cách mạng Việt Nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối Cánh mạng của Đảng. Việc Đảng ta luôn luôn kiên định con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu hướng của thời đại và điều kiệ cụ thể của nước ta.
Tuy nhiên, từ thực tiễn, nhất là thực tiễn quá trình đổi mới, chúng ta ngày càng nhận thức rõ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
“ Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế đọ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.
Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời kì quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ ”.
Vận dụng quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuấtvới trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. “ Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo quan điểm của Đảng ta, “ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nướcgiữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc.
Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta; với yêu cầu của quá trình xây dựng
 
Gửi ý kiến